بيشترين‌بار‌زندگی‌ما٬می‌دونين‌بر‌عهده‌کيه؟روی‌کی‌سنگينی‌ می‌کنه؟.......کفشهامون!