فال حافظ امسال رو هم گرفتم...خواجه امشب فرمود:

خط‌عذار‌يار‌که‌بگرفت‌ماه‌ازو.............خوش‌حلقه‌ايست‌ليک‌بدر‌نيست‌راه‌ازو
ابروی‌دوست‌گوشه‌محراب‌دولتست..........آنجا‌بمال‌چهره‌و‌حاجت‌بخواه‌ازو
ای‌جرعه‌نوش‌مجلس‌جم٬سينه‌پاک‌‌دار...کابينه‌ايست‌جام‌جهان‌بين‌که‌آه‌ازو
کردار‌اهل‌صومعه‌ام‌کرد‌می‌پرست........اين‌دود‌بين‌که‌نامه‌من‌شد‌سياه‌ازو
سلطان‌غم‌هر‌آنچه‌تواند٬بگو‌بکن................من‌برده‌ام‌بباده‌فروشان‌پناه‌ازو
ساقی‌چراغ‌می‌بره‌آفتاب دار.......................گو‌برفروز‌مشعله‌صبحگاه‌ازو
آبی‌بروز‌نامه‌اعمال‌ما‌فشان........................باشد‌توان‌سترد‌حروف‌گناه‌ازو
حافظ که‌ساز‌مطرب‌عشاق‌ساز‌کرد...........خالی‌مباد‌عرصه‌اين‌بزمگاه‌ازو
آيادرين‌خيال‌که‌دارد‌گدای‌شهر.....................روزی‌بود‌که‌ياد‌کند‌پادشاه‌ازو؟

بقدری تحت تاثير اين فال قرار گرفتم که باز احساساتی شدم و اشکم در اومده...بخصوص که جیپسی‌کينگ هم بخونه که مثل هميشه اشک بارون می‌شم....شب يلدای همگی مبارک....راستی جوجه‌هاتون رو تو آخر پاييز شمرديد؟...