بعضی‌ها‌يا‌شايد‌اکثريت‌می‌گويند‌که‌قانون‌حتی‌اگر‌در‌مواردی‌دست‌و‌پاگير‌باشد٬باز بهتر‌از‌بی‌قانونی‌است٬چون‌برای‌همه‌افراد‌يکسان‌است٬اما‌من‌با‌اين‌مساله‌مشکل دارم٬اگر‌اين‌قانون‌به‌نفع‌يه‌عده‌ای‌خاص‌و‌به‌ضرر‌بقيه‌باشد‌چی؟