آخییییییییییییییش!امتحان غدد رو هم دادیم تموم شد رفت...تعداد سوالاش خیلی زیاد بود"100 تا!!! و خیلی هم سخت.وقتش هم کم بود.20 تا سوال آخر رو واقعا با خستگی تمام زدم.ولی از پسش بر اومدم!حالا باید بشینم واسه امتحان بعدی(سمیولوژی)که شنبه بعد داریم درس بخونم.چه کنیم دیگه:روز از نو روزی از نو.
مثه اینکه خودمون رو چشم زدم چون امروز دانشگاه ما شلوغ شده بود.تظاهرات کرده بودند.(البته دانشگاه شهید بهشتی نه علوم پزشکی)ولی خب خوشبختانه طرف ما خبری نبود.ایشالا هیچ وقت از این خبرا نباشه.
راستی جواب امتحان قبلی(فارماکولوژی)اومد.خوب شد!
فعلا حوصله نوشتن داستان رو ندارم.باشه واسه بعد!