خدا‌يعنی:
خوبی‌در‌حق‌همه.
داور‌همه‌مکانها‌و‌زمانها.
اقتدار‌مطلق.