اگر‌در‌صورت‌ما‌بينی‌وجود‌نداشت‌چه‌شکلی‌می‌شديم‌و‌يا‌خدا‌بجايش‌چه‌می‌گذاشت؟از صبح‌تا‌حالا‌اينقدر‌به‌اين‌موضوع‌فکر‌کرده‌ام‌که‌دارم‌خل‌می‌شم!