همواره‌چيزی‌برای‌ما‌باقی‌می‌ماند‌که‌متعلق‌به‌خودمان‌باشد‌و‌برای‌داشتن‌و‌بدست آوردنش‌زحمت‌کشيده‌باشيم٬اگر‌چيزی‌که‌داريم‌متعلق‌به‌ما‌نباشد‌و‌بی‌زحمت‌بدست ما‌رسيده‌باشد٬دير‌يا‌زود‌از‌دست‌می‌رود‌و‌نيست‌می‌شود.
هر‌چند‌که‌می‌دانم‌آخر‌و‌عاقبت‌ما‌خاک‌است٬همه‌از‌خاکيم‌و‌به‌خاک‌بر‌می‌گرديم.