هنوز‌هم‌معتقدم‌که‌حمام‌بهترين‌جا٬‌برای‌برگزاری‌کنسرت‌است!