دوستم‌داری٬من‌بيشتر....خاطر‌خواهمی٬من‌بيشتر...تو‌احمقی‌٬من‌بيشتر....تو‌ احمقی٬‌من‌بيشتر!