هميشه‌تاريکی‌برام‌ترسناک‌بوده...هنوز‌هم‌از‌شب‌می‌ترسم....نمی‌دونم٬يا‌من‌ هنوز‌بچه‌ام‌يا‌شب‌واقعا‌ترسناکه!