گفت:يا‌شيخ‌چيزی‌می‌خواستی‌بگويی؟
پدر‌پاسخ‌داد:بلی٬می‌خواستم‌بگويم٬جدال‌با‌نفس‌و بيدار‌شدن‌در‌صبح‌زود٬در‌حکم‌ جهاد‌اکبر‌است!