شريان‌شکافته‌در‌فين٬هزاران‌حرف‌داشت.به‌جای‌خون٬هزاران‌حرف‌و‌پيام‌و‌آرزو‌را‌ فوران‌می‌کرد‌و‌فرياد‌می‌زد.سيکل‌تکراری‌آزادی‌خواهی‌و‌و‌طن‌دوستی‌در‌ايران٬همواره‌به‌آن‌حمام‌کوچک‌در‌کاشان‌ختم‌می‌شود.نعش‌خون‌آلود‌ميرزا‌تقی‌خان‌ فراهانی‌در‌حمام٬سمبل‌آزادی‌خواهی‌فرزندان‌فريدون‌است...