انسان‌موجودی‌است‌که‌همواره‌زندانی‌است٬محصور‌ديوار‌ها‌و‌اسير‌بندهايی‌است‌ که‌به‌دست‌خودش‌درست‌کرده‌است...