همواره‌از‌خداحافظی‌و‌کلمه‌خداحافظ‌بدم‌آمده‌و‌می‌آيد٬چه‌از‌اينکه‌آنرا‌بگويم‌و‌چه‌آنکه بشنوم٬حس‌خلا‌و‌دلتنگی‌بهم‌دست‌می‌ده٬ای‌کاش‌هيچ‌وقت‌دوری‌نباشه٬هيچ‌وقت به‌چيزی‌يا‌کسی‌خداحافظ‌نگويم.کاش‌می‌شد‌اين‌لغت‌را‌از‌صفحه‌روزگار‌پاک‌کرد!