هوای‌اتاق‌سرده...دستهات‌سرده....نگاهت‌سرده....صدات‌سرده...قلبت‌سرده... فضای‌بوجود‌اومده‌سرده....رابطه‌مون‌سرده....من‌يخ‌زدم....زندگيم‌منجمد‌شد....