همانگونه‌که‌خاطرات٬گذشته‌و‌حال‌را‌به‌هم‌ربط‌می‌دهد٬اميد‌نيز‌حال‌را‌به‌آينده‌پيوند‌ می‌دهد...