گفت:يا‌شيخ‌دلهره‌چيست؟
پدر‌پاسخ‌داد:يکی‌از‌بيماريهای‌اين‌کالبد‌خاکی‌است‌مثل:دل‌درد٬نازک‌دلی٬دل‌رحمی٬سنگ‌دلی٬دل‌پيچه٬سوزش‌سر‌دل‌و‌....که‌دل‌آدم‌را‌کباب‌می‌کند....!