زندگی‌منشوری‌است‌در‌حرکت‌دوار٬اينقدر‌می‌چرخد‌که‌آدم‌سرگيجه‌می‌گيرد‌و‌تا‌به‌ خودش‌بيايد‌می‌بيند‌دوباره‌آمده‌سر‌جای‌اولش!