عمر‌چون‌جاده‌ای‌يکطرفه‌است٬هرگز‌نمی‌توان‌حتی‌دنده‌عقب٬به‌عقب‌برگشت٬هيچگاه‌نمی‌توان‌توقف‌کرد٬سرعتی‌ثابت‌دارد‌و‌در‌آخر‌در‌حالی‌که‌از‌مناظر‌اطرافت‌ لذتی‌نبرده‌ای٬وقتی‌که‌بارها‌ماشينت‌پنچر‌شده٬خراب‌شده٬از‌کار‌افتاده‌و‌وقتی‌که‌از‌ رانندگی‌ات‌چيزی‌نفهميده‌ای‌ناگهان‌جاده‌به‌انتها‌می‌رسد...