علت‌اينکه‌ما٬‌در‌درون‌خودمان‌همواره‌احساس‌تنهايی‌می‌کنيم‌اين‌است‌که‌در‌دنيای‌ درونمان‌فقط‌خودمان‌هستيم‌و‌کسی‌را‌به‌داخلش‌راه‌نمی‌دهيم٬هر‌گاه‌اين‌دنيای‌ درونمان‌را‌با‌کسی‌قسمت‌کرديم‌از‌اين‌تنهايی‌بيرون‌می‌آييم.