حلقه‌ارتباط‌‌ما‌با‌ديگران‌عهد‌و‌پيمانهايی‌است‌که‌با‌آنها‌می‌بنديم٬هر‌گاه‌اين‌عهدها‌زير‌پا گذاشته‌شود‌و‌اين‌پيمانها‌شکسته‌شود٬اين‌حلقه‌ارتباط‌نيز‌خود‌بخود‌گسسته ‌می‌‌شود.