۱...۲...۳...۴...۵...۶...۷...۸...۹...۱۰...۱۱...۱۲...۱۳...۱۴...۱۵...۱۶...۱۷...۱۸...۱۹...۲۰...۲۱...۲۲...۲۳...۲۴...
۲۴ سال گذشت.....‌

تولدم مبارک!