برف‌سفيد‌است٬زيبا‌است...برف‌پاک‌است٬از‌پاکی‌می‌درخشد...آری‌آدمها‌برف‌پاک‌را پاک‌نکنيد....