و‌چقدر‌خسته‌کننده‌اند‌زمين‌و‌آسمان‌برای‌هم٬اين‌همه‌سال٬بدون‌تغيير‌يکديگر‌را   ‌ديده‌اند‌و‌تحمل‌کرده‌اند!