گفت:يا‌شيخ‌تعبيرت‌در‌مورد‌ولنتاين‌چيست؟
پدر‌خيره‌خيره‌و‌چپ‌چپ‌به‌او‌نگريست‌و‌گفت:در‌حقيقت‌ول‌تايم‌بوده‌است‌؛که‌روزی‌بود مخصوص‌ولگردی‌و‌خوشنود‌کردن‌شيطان‌رجيم!