استرسها‌تکراری‌شده‌اند...اشکها‌تکراری‌شده‌اند....بغضها‌تکراری‌شده‌اند....گريه‌ها تکراری‌شده‌اند....شاديها‌تکراری‌شده‌اند....لبخندها‌تکراری‌شده‌اند....خنده‌ها‌و‌ قهقهه‌ها‌تکراری‌شده‌اند....قيافه‌ها‌تکراری‌شده‌اند....لحظات‌تکراری‌شده‌اند...اصلا زندگی‌تکراری‌شده‌است....نه٬بهتر‌بگم‌تکرار‌ها؛تکراری‌شده‌اند....