چه‌شگفت‌آور‌است٬از‌آن‌شيرزن‌پرسيدند:در‌کربلا‌چه‌ديدی؟پاسخ‌داد:بجز‌زيبايی‌هيچ نديدم....و چه‌دردآور٬که‌پرسيدند:کجا‌از‌همه‌بيشتر‌بر‌تو‌سخت‌گذشت؟که‌ گفت:الشام٬الشام٬الشام....
آری‌شهادت‌سخت‌ترين‌‌کار‌نبود٬به‌پايان‌بردن‌رسالت‌کربلا‌در‌شام‌‌سخت‌ترين‌کار‌بود...