توقع‌بی‌جا‌مانع‌کسب‌آرامش‌است.هر‌چه‌محيط‌اطراف‌از‌توقع‌خالی‌تر‌باشد؛آرامش‌و‌ آسايش‌خيال‌بيشتر‌است.