زندگی‌تکراری‌خسته‌کننده‌شده‌است.ديگر‌جفت‌شش‌هم‌حال‌نمی‌دهد.کاش‌ معجزه‌ای‌می‌شد‌و‌اين‌بار‌جفت‌هفت‌می‌آورديم.....