تنها‌بيماری‌که‌از‌پدر‌و‌مادر‌به‌ارث‌نمی‌رسد٬عقيمی‌است!