اين داستانها را با تمام عشقی که به خدا دارم٬با تمام احساسات مذهبی‌ام نوشته‌ام٬هر چند می‌دانم که ناچيز و نارساست....خدايا متشکرم که قدرت نوشتن را به من بخشيدی...وقتی می‌نويسم خالی می‌شوم...دلم صاف می‌شود...نوشتن اين سه مطلب سه‌گانه برايم چونان يک احساس وظيفه و ماموريت بود...شکر که تمام شد و اين بار از روی دوشم برداشته شد...خدايا من بس گناهکارم...گناهانم را ببخش و مرا از مجازات معاف بدار....آمين!