اندکی استراحت لازم است...اندکی تمدد اعصاب....اندکی کنار‌رفتن و از بيرون به نم‌نم نگاه کردن...به نوشتن....شمال هستم....حتما برای سال نو مطلب خواهم نوشت....و مطالبم را ادامه خواهم داد....اين مدت خيلی خسته شدم.... هر روزآپديت کردن٬استقبال زياد خوانندگان و در نتيجه سر زدن روزانه به همه و فشار درس٬خسته کننده بود....برمی‌گردم و خواهم نوشت....مثل هميشه.....بوس و بای!