به يه آبادانی می‌گن می‌دونی وبلاگ چيه؟...می‌گه:معلومه که می‌دونم٬خودم هم يه وبلاگ دارم...می‌گن:اسمش چيه؟...می‌گه:پرشين‌بلاگ!