پسران من‌٬اينقدر اين دخترها رو تو خيابون نگاه نکنيد؛تا از خودراضی و خرکيف نشوند و برايتان ناز و عشوه نکنند!