دختر:تو چرا اومدی پزشکی؟
پسر:به همون دليلی که تو اومدی پزشکی.
دختر:وا.....استغفرالله....روم به ديوار!