گريه نکن عزيز دلم!بپا وقتی تو بغل من هستی؛اشکهای تو با اشکهای من قاطی نشه؛چون پوست صورت من حساسه و خراب می‌شه!