من نمی‌دونم چرا بايد بار نبود شوهر را سبزه‌های بيچاره بر دوش بکشند؟...به همين دليل است که سال به سال از فضای سبز کاسته می‌شود.آری عزيز٬مشکل فضای سبز از جای ديگری است.