مرا تحريک مکن....تندی و تحريکت٬آتش درونم را شعله‌ور می‌کند و مرا می‌سوزاند....با تو هستم فلفل!