منو تنها نذار٬رو قلبم پا نذار...پس کجا پامو بذارم و راه برم؟!!!