باز هم فکر می‌کنم که ابليس ترحم برانگيزترين آفريده خداست٬کسی که سرقفلی جهنم به نام اوست.