و چه بخشنده است خدا که آدم را با تمام نافرمانی‌هايش می بخشايد و دوست می‌دارد....عجب صبری خدا دارد که گر من جای او بودم....!