خداييش از ابليس وظيفه شناس‌تر کسی را می‌شناسيد؟در طول اين قرنها٬لحظه‌ای از انجام وظيفه‌اش غافل نشده است.