من هنوز خواب می بینم / که دوره دوره وفاست
که اعتبارش به جاست / دنیا به کام آدمهاست
من هنوزم خواب می بینم
من هنوز خواب می بینم / که این خودش غنیمته
برای دیگرون یه خواب/ برای من حقیقته
من هنوزم خواب می بینم
من تصمیمو گرفتم.تصمیم گرفتم که به گذشته نگاه نکنم.تصمیم گرفتم به گذشته فکر نکنم فقط به عنوان خاطراتی تلخ و شیرین حفظشان کنم.از آنها فقط تجربه کسب کنم.حال را بچسبم و به آینده امیدوارانه فکر کنم.در مورد گذشته کاری از دست من بر نمی آید ولی در مورد آینده چرا.گذشته گذشته است ولی آینده را می توان ساخت.نمی خواهم منفعل باشم.پس باید به اراده خودم آینده را بسازم(بابا بمب روحیه!
)چیزی که خودم و دلم می خواهد.
متشکرم از دوستانی که در این هفته به من کمک کرده اند و روحیه دادند.حامد را از نو خواهم ساخت.حالا می بینید!