و باز هم می‌گويم:پناه می‌برم به خدا از شيطان رانده شده!