عاشق و معشوق چون دو قطعه آهن می‌مانند...دو آهن گداخته....که حتی می‌توانند بسوزانند...اما بالطبع مانند هر آهن گداخته ديگری سرد می‌شوند...چه خوب است زمانی اين دو تا آهن سرد شوند که به يکديگر چسبيده باشند...اگر بعد از چسبيدن به هم و حل شدن در هم٬سرد شوند جدا کردنشان از هم بسيار سخت است و اين چنين است که ماندگار می‌شوند....

اميد است سرانجام تمام عشقها اينگونه باشد....