افراد عاشق از همه با ايمان‌ترند٬چون دو قبله دارند٬ خدا و معشوق!