زندگی همچون خوابی است که مرگ مانند ساعتی٬با زنگش آدم را بيدار می‌کند.