زندگی همچون يک بازی فوتبال است...کسی به بازی زيبايت امتياز نمی‌دهد.