آدمی هواره در قبری مدفون است٬در مردگانی به خاک و در زندگانی در بدن!