عاشق آن نيست که با معشوق باشد.عاشق آن است که برای معشوق بجنگد و در کنار قلب معشوق باشد...صدحيف که در اين روزگار عشق معنای مبتذلی پيدا کرده است...صد‌حيف و افسوس!